Valuable time là gì


Hỏi ĐápLà gì

Giá trị thời gian (tiếng Anh: Time Value) trong giao dịch quyền chọn đề cập đến chi phí quyền chọn được qui cho thời gian còn lại đến khi hết hạn hợp đồng quyền chọn.

  • 26-03-2020Giao dịch quyền chọn hoán đổi tài sản (Asset Swapped Convertible Option Transaction - ASCOT) là gì?
  • 11-03-2020Quyền chọn mua tài sản hoặc không gì cả (Asset-Or-Nothing Call Option) là gì?
  • 21-12-2019Người bán quyền chọn (Option Writer) là ai?
  • 21-12-2019Người mua quyền chọn (Option Holder) là ai?
  • 21-09-2019Quyền chọn hoán đổi (Swap Option) là gì? Phân loại
Giá trị thời gian (Time Value) là gì? Ý nghĩa - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Medium)

Giá trị thời gian

Khái niệm

Giá trị thời gian trong tiếng Anh là Time Value.

Giá trị thời gian trong giao dịch quyền chọn đề cập đến chi phí quyền chọn được qui cho thời gian còn lại đến khi hết hạn hợp đồng quyền chọn.

Chi phí quyền chọn bao gồm hai thành phần: giá trị nội tại và giá trị thời gian của nó. Tổng chí phí của một quyền chọn bằng với giá trị nội tại cộng với giá trị thời gian của quyền chọn.

Giá trị thời gian còn được gọi là giá trị ngoại lai.

Các khái niệm liên quan đến Giá trị thời gian

Giá trị thời gian có mối quan hệ với khái niệm Phí bảo hiểm và Giá trị nội tại.

Giá (hoặc chi phí) của một quyền chọn là một số tiền được gọi là phí bảo hiểm.

Người mua quyền chọn trả phí bảo hiểm này cho người bán quyền chọn để đổi lấy quyền được cấp bởi quyền chọn: quyền chọn mua hoặc quyền chọn bán một tài sản hoặc cho phép nó hết hạn vô giá trị.

Giá trị nội tại là chênh lệch giữa giá của tài sản cơ sở và giá thực hiện của quyền chọn.

Giá trị nội tại cho một quyền chọn mua (quyền nhưng không có nghĩa vụ mua tài sản) bằng với giá cơ bản trừ đi giá thực hiện; giá trị nội tại của quyền chọn bán (quyền bán tài sản) bằng với giá thực hiện trừ đi giá cơ bản.

Vì vậy, giá trị thời gian của quyền chọn bằng với phí bảo hiểm của nó (chi phí của quyền chọn) trừ đi giá trị nội tại của nó (chênh lệch giữa giá thực hiện và giá của tài sản cơ sở).

Giá trị thời gian có thể được biểu thị như sau:

Phí bảo hiểm quyền chọn - Giá trị nội tại = Giá trị thời gian

Hoặc, nói cách khác: Số tiền bảo hiểm vượt quá giá trị nội tại của quyền chọn được gọi là giá trị thời gian của nó.

Ví dụ: nếu cổ phiếu của Alphabet Inc. (GOOG) có giá $1,044 mỗi cổ phiếu và quyền chọn mua $950 của Alphabet Inc. đang giao dịch ở mức $97, thì quyền chọn này có:

Giá trị nội tại là: $1,044 - $950 =  $94

và giá trị thời gian là $97 - $94 =$3

Ý nghĩa của giá trị thời gian

Theo nguyên tắc chung, thời gian còn lại cho đến khi hết hạn càng nhiều thì giá trị thời gian của quyền chọn càng lớn.

Lý do rất đơn giản: Các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cao hơn trong thời gian dài hơn vì hợp đồng sẽ kéo dài hơn và mang lại nhiều lợi nhuận hơn.

Ngược lại, càng ít thời gian cho một lựa chọn, thì càng ít nhà đầu tư sẵn sàng trả tiền, bởi vì xác suất của quyền chọn sinh lãi đang bị thu hẹp.

Nhìn chung, một quyền chọn mất một phần ba giá trị thời gian của nó trong nửa đầu và hai phần ba giá trị thời gian còn lại của nó trong nửa sau. Nghĩa là giá trị thời gian giảm dần theo thời gian với tốc độ càng ngày càng lớn.

Cùng với việc đếm ngược đến khi hết hạn, một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị thời gian của quyền chọn đó là mức độ biến động hoặc khoản tài sản cơ bản thay đổi trong một khoảng thời gian xác định.

Nếu độ biến động tăng, giá trị thời gian cũng sẽ tăng.

Ví dụ: nếu nhà đầu tư mua quyền chọn mua với mức biến động hằng năm là 30% và mức biến động sẽ tăng lên 45% vào ngày hôm sau, giá trị thời gian của quyền chọn sẽ tăng lên.

Các nhà đầu tư sẽ hình dung rằng các sự thay đổi nhanh chóng này là cơ hội tốt giúp tài sản tăng giảm theo cách của họ.

Dù ảnh hưởng là gì, giá trị thời gian của quyền chọn cuối cùng sẽ giảm về 0 vào ngày hết hạn.

(Theo Investopedia)

Giá trị thời gian của quyền chọn (Time value of Option) là gì?

Giá trị thời gian của quyền chọn (Time value of Option) là gì?                                          26-08-2019                                        Giá trị thời gian của tiền (Time Value of Money - TMV) là gì?                                          03-09-2019                                        Quyền chọn mua (Call option) là gì?