Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10 bằng 2 cách


Mẹo Hay

Hai cách viết tập hợp

Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp

Có thể viết (mô tả) một tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử của nó theo ba quy ước sau:

  • Các phần tử của tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { }, cách nhau bởi dấu chấm phẩy ” ; “
  • Mỗi phần tử chỉ được viết một lần.
  • Thứ tự liệt kê tùy ý.

Sau đây là một số bài tập ví dụ: (Các em hãy suy nghĩ và tự giải, sau đó Click vào nút ĐÁP ÁN để biết câu trả lời).

Câu hỏi 1: Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 9.

ĐÁP ÁN

A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8}

Câu hỏi 2: Viết tập hợp B gồm tên các tháng (dương lịch) có 30 ngày.

ĐÁP ÁN

B = {Tháng Hai; Tháng Tư; Tháng Sáu; Tháng 9; Tháng 11}

Câu hỏi 3: Viết tập hợp C gồm tên các tháng của quý II.

ĐÁP ÁN

C = {Tháng Tư; Tháng Năm; Tháng Sáu}

Lưu ý:

Một năm gồm có 4 quý:

  • Quý I gồm có: Tháng Một, Tháng Hai, Tháng Ba.
  • Quý II gồm có: Tháng Tư, Tháng Năm, Tháng Sáu.
  • Quý III gồm có: Tháng Bảy, Tháng Tám, Tháng Chín.
  • Quý IV gồm có: Tháng Mười, Tháng Mười Một, Tháng Mười Hai.

Câu hỏi 4: Viết tập hợp C gồm các chữ cái xuất hiện trong từ “NHA TRANG”.

ĐÁP ÁN

C = {N; H; A; T; R; G}

Lưu ý

Trong từ “NHA TRANG”, chữ A và chữ N xuất hiện hai lần. Tuy nhiên, khi viết tập hợp, ta chỉ liệt kê chúng một lần mà thôi.

Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp

Trong Câu hỏi 1 ở trên, thay vì liệt kê các phần tử để viết tập hợp A, ta cũng có thể viết tập hợp A bằng cách nên tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp như sau:

A = {n | n là số tự nhiên nhỏ hơn 9}

Câu hỏi 5: Cho D là tập hợp gồm các số tự nhiên lẻ và lớn hơn 30. Hãy viết tập hợp D bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.

ĐÁP ÁN

D = {n | n là số tự nhiên lẻ và n > 30}

Câu hỏi 6: Cho tập hợp E = {0; 2; 4; 6; 8}. Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp E và viết tập hợp E theo cách này.

ĐÁP ÁN

Ta thấy 0; 2; 4; 6; 8 là các số tự nhiên chẵn và nhỏ hơn 9. Đó cũng là tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp E.

Vậy: E = {x | x là số tự nhiên chẵn, x < 9}.

Câu hỏi 7: Cho tập hợp X = {3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12}.

a) Hãy kiểm tra xem trong những số: 5; 9; 2; 4; 13; 12, số nào là phần tử thuộc tập hợp X, số nào không thuộc X.

b) Gọi G là tập hợp các số tự nhiên chẵn thuộc tập hợp X. Hãy viết tập hợp G theo hai cách.

ĐÁP ÁN

a) 5 ∈ X, 9 ∈ X, 2 ∉ X, 4 ∈ X, 13 ∉ X, 12 ∈ X.

b) Các số tự nhiên chẵn thuộc tập hợp X là: 4; 6; 8; 10; 12.

Vậy ta có thể viết tập hợp G theo hai cách như sau:

  • Liệt kê các phần tử: G = {4; 6; 8; 10; 12};
  • Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử: G = {n | n là số tự nhiên chẵn thuộc X}.