Visitors là gì


Hỏi ĐápLà gì

Từ:                                 visitor                             /'vizitə/

danh từ

khách, người đến thăm

visitors' book

sổ (ghi tên, địa chỉ của) khách

người thanh tra, người kiểm tra (trường học...)