We media là gì


Hỏi ĐápLà gì

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ 自媒體

Hình ảnh cho thuật ngữ 自媒體

(zì méi tǐ ) Phương tiện truyền thông cá nhân (. Facebook , youtbe, instagram , wechat .v.v... ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 自媒體
 • 咖啡色 tiếng trung là gì?
 • 蜡黄色 tiếng trung là gì?
 • 蓝紫色 tiếng trung là gì?
 • 装无辜 là gì?
 • 闭路 là gì?
 • 花棚 là gì?
 • 想方设法 là gì?
 • 王曰我有一女豈得兩賢 là gì?
 • 说三道四 là gì?
 • 一切都会好起来 là gì?
Chủ đề Chủ đề Chưa được phân loại

Định nghĩa - Khái niệm

自媒體 là gì?

自媒體 có nghĩa là (zì méi tǐ ) Phương tiện truyền thông cá nhân (

 • 自媒體 có nghĩa là (zì méi tǐ ) Phương tiện truyền thông cá nhân (. Facebook , youtbe, instagram , wechat .v.v... ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
 • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

(zì méi tǐ ) Phương tiện truyền thông cá nhân ( Tiếng Trung là gì?

Phương tiện truyền thông cá nhân  Tiếng Trung có nghĩa là 自媒體.

Ý nghĩa - Giải thích

自媒體

Đây là cách dùng 自媒體. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 自媒體 là gì? (hay giải thích (zì méi tǐ ) Phương tiện truyền thông cá nhân (. Facebook , youtbe, instagram , wechat .v.v... ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 自媒體 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 自媒體 / (zì méi tǐ ) Phương tiện truyền thông cá nhân (. Facebook , youtbe, instagram , wechat .v.v... ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.